Salgs- og leveringsbetingelser

Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.

1. Tilbud, ordre & accept

Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for ICS, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse.

Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

Tilbud fra ICS, der udtrykkeligt er bindende for ICS bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er i hænde inden 3 uger fra tilbuddets dato.

2. ICS A/S’ ydelse

ICS A/S’ ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede dele og varer, og ICS forpligter sig til på de i nærværende vilkår stipulerede betingelser samt eventuelt specielt aftalte vilkår at levere materiel af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning.

Alle tegninger, skitser, tekniske specifikationer m.v. forbliver ICS?s ejendom og må ikke kopieres eller overlades til tredjemand.

Det leverede materiel må ej heller fremstilles, efterlignes eller overlades tredjemand med dette formål for øje.

3. Levering

Levering anses at have fundet sted ved varens overgivelse til køber eller overgivelse til fremmed fragtfører, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen.

Forsikring af købers risiko vedrørende transport tegnes kun af ICS, såfremt dette er skriftligt aftalt.

4. Pris

Levering og fakturering sker normalt til den på leveringsdagen gældende dagspris.

Hvor der undtagelsesvis måtte være opgivet bindende priser, vil disse være gældende ab fabrik eller lager, ekskl. moms og andre afgifter. ICS forbeholder sig ret til efterfølgende at ændre sådanne priser, såfremt der indtræffer ændringer i materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kursændringer, lønændringer og andet.

5. Betalingsbetingelser

Betaling skal ske i henhold til den til enhver tid gældende kutyme i branchen.

Erlægges betaling ikke i henhold hertil, har ICS krav på forrentning af det skyldige beløb fra forfaldstidspunktet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende kutymemæssige rente indenfor branchen.

6. Leveringstid

Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted snarest muligt. I tilfælde hvor leveringsuge er aftalt, er levering på den sidste dag i den stipulerede leveringsuge i enhver henseende at anse for rettidig levering.

ICS kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde:

A. Ved forandringer af ordren, som kræves af køber.

B. Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser, som køberen selv udfører eller lader udføre.

C. I tilfælde af force majeure, jfr. nærværende leveringsbetingelser ? 13.

D. I tilfælde af, at arbejdet med leverancen må standses eller bliver forsinket ved offentligt pålæg.

I de ovennævnte punkter A, B og D forbeholder ICS sig tillige ret til regulering af den aftalte pris i overensstemmelse med de hos ICS i denne anledning opståede omkostninger.

7. Forsinkelse

Forsinkes leverancen væsentligt, og er ICS ikke berettiget til udskydelse af leveringstidspunktet, jfr. ? 6, er køber ved skriftlig meddelelse til ICS berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen medfører væsentlige ulemper for ham. Gælder forsinkelsen kun en del af det solgte, kan køber alene hæve købet, for så vidt angår den pågældende del af materiellet. Gælder forsinkelsen materiel, der er tilvirket efter købers anvisninger eller specifikationer, eller er materiellet af en beskaffenhed, der normalt ikke lagerføres af ICS, kan aftalen alene hæves, hvis forsinkelsen medfører at købers formål med købet vil blive væsentligt forfejlet.

Kan køber bevise, at forsinkelse skyldes fejl eller forsømmelser fra ICS?s side som følge af grov uagtsomhed, samt at han er blevet påført et tab, som kunne påregnes som følge af forsinkelsen, har køber ret til erstatning for det tab, der derved er påført ham. Erstatningen kan dog ikke overstige et beløb på 1 % af den aftalte betaling for den forsinkede ydelse for hver fulde uge, forsinkelsen har varet, og erstatningen kan maximalt andrage 10 % af betalingen for den forsinkede ydelse.

ICS påtager sig ikke herudover noget ansvar for forsinkelse eller følger heraf, ligesom der ikke tilkommer køber andre misligholdelsesbeføjelser.

8. Fordringshavermora

Undlader køber, efter at leveringstidspunktet er indtruffet, at afhente materiellet eller give ordre til forsendelse, er ICS berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for købers regning.

Undlader køber trods skriftlig opfordring at afhente materiellet, er ICS ? også i tilfælde, hvor materiellet er fremstillet specielt efter købers anvisning eller specifikation ? berettiget til at sælge dette bedst muligt for købers regning.

9. Mangler

ICS?s mangelansvar gælder i 12 måneder, regnet fra det solgtes leveringstidspunkt.

Inden for denne periode forpligter ICS sig til og har ret til at afhjælpe eventuelle mangler ved det leverede ved reparation eller omlevering efter ICS?s valg.

ICS?s ovenfor anførte afhjælpnings- eller omleveringsforpligtelse/ret omfatter alene arbejdsløn og materialer, der er direkte forbundet med ICS?s forpligtelse/ret. Alle andre omkostninger, der er forbundet med en opstået mangel, herunder transport, ventepenge, diæter, logi samt omkostninger ved blotlæggelse eller tilgængeliggørelse af defekte dele, er således ICS uvedkommende.

ICS?s forpligtelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at køber beviser, at det leverede materiel er mangelfuldt, og herunder dokumenterer, at materiellet er opbevaret, installeret, anvendt og vedligeholdt korrekt og i overensstemmelse med de af ICS leverede forskrifter.

ICS?s forpligtelse bortfalder, såfremt der i forbindelse med det af ICS leverede, benyttes komponenter, der ikke er fremstillet eller godkendt af ICS.

Herudover påtager ICS sig ikke yderligere ansvar for det leverede materiel, hvorfor køber ikke kan hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvis.

ICS er kun ansvarlig for, at det leverede er tilstrækkeligt og/eller passende til løsning af købers opgaver i kapacitetsmæssig og anden henseende i det omfang, det er ICS, der har foretaget dimensioneringer m.v., og i det omfang køber dokumenterer, at de af køber til grund herfor givne oplysninger vedrørende købers krav er korrekte og fyldestgørende.

ICS påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for rådgivning, dimensionering og anden projektering foretaget af tredjemand.

ICS påtager sig kun ansvar for meddelte oplysninger om dimensionering, materialevalg m.v., herunder også projektering eller bidrag hertil, i det omfang dette er dækket af ICS?s professionelle ansvarsforsikring. Den til enhver tid gældende police kan rekvireres fra ICS?s kontor.

10. Produktansvar

ICS er ikke ansvarlig for erhvervstingsskader.

Køber har pligt til at følge de af ICS udsendte informationer om risici ved anvendelse af produktet. Er disse informationer ikke overholdt, kan produktet ikke betragtes som værende defekt.

11. Ansvarsbegrænsning

Uanset hvad der foran er anført, og uanset eventuel påvist uagtsomhed, er ICS aldrig ansvarlig for driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader af nogen art, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller på andet grundlag.

12. Reklamations- & undersøgelsespligt

Det påhviler køber senest ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om materiellet er kontraktmæssigt.

Køber er forpligtet til omgående at reklamere over mangler, der måtte konstateres ved en sådan undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse. Køber kan heller ikke påberåbe sig mangler, hvis køber undlader at reklamere omgående over senere konstaterede mangler, som han ikke har konstateret eller burde have konstateret ved leveringen.

13. Force majeure

ICS er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, som skyldes force majeure, som f.eks. krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for ICS?s kontrol, og som kan forsinke eller hindre fabrikation og levering af det solgte.

Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes levering i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdende.
Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end 8 uger, skal såvel ICS som køber, være berettigede til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse.

14. Lovvalg & værneting

Alle tvister, som måtte opstå mellem parterne, herunder ? men ikke begrænset til ? tvister om fortolkning af nærværende leveringsbetingelser eller tvister, der måtte opstå mellem parterne i forbindelse med ICS?s tilbud/ordrebekræftelse eller i forbindelse med enhver leverance fra ICS til køber, skal fuldt ud afgøres efter dansk ret. Som eneste rette værneting er aftalt Retten i Odense.