vilkår for brug af hjemmesiden

Generelt


ICS A/S Industriens problemløser, Holkebjergvej 79, 5250 Odense SV, ejer og administrerer denne hjemmeside. I det følgende vil "vi", "vores" og "os" referere til ICS A/S.

Læs venligst disse vilkår og betingelser grundigt, før du bruger denne hjemmeside. Din brug af hjemmesiden er udtryk for, at du er indforstået med disse vilkår og betingelser.

Databeskyttelse


Alle personlige informationer, du giver os ved brug af denne hjemmeside, vil blive brugt i overensstemmelse med vores "Politik om databeskyttelse".

Ophavsret


Alle varemærker, copyrights, databaserettigheder og "intellectual property rights" til materiale på denne hjemmeside (såvel som udformning og layout af denne hjemmeside), tillige med de underliggende software koder, ejes enten direkte af os, eller af vores licensgivere.
Du må ikke uden vores forudgående skriftlige samtykke kopiere, ændre, tilføje, publicere, udsende, distribuere, sælge eller overføre hele eller dele af materiale fra denne hjemmeside eller underliggende software koder. Indholdet på denne hjemmeside må dog downloades, printes eller kopieres til dit personlige ikke-kommercielle brug.

Accepteret brug


Du må bruge denne hjemmeside i henhold til disse vilkår og betingelser, og i ethvert tilfælde, til lovlige og korrekte formål, hvilket inkluderer overholdelse af alle gældende love, regulativer og praksis i Danmark eller andre lande, fra hvilke du benytter denne hjemmeside.

Specielt accepterer du, at du ikke vil:
? poste, overføre eller udbrede nogen information, som kan være skadelig, uanstændig, ærekrænkende eller på anden måde ulovlig, på eller via denne hjemmeside;
? bruge denne hjemmeside på en måde, som medfører eller kan medføre overtrædelse af andres rettigheder;
? foretage enhver form for uautoriseret, falsk eller svigagtig reservation;
? bruge software, rutine eller enhed, som elektronisk eller manuelt forstyrrer eller forsøger at forstyrre driften eller funktionaliteten af denne hjemmeside ? inklusive, men ikke begrænset til at uploade eller give adgang til filer, som indeholder fejlbehæftede data eller vira;
? ødelægge, ændre eller gribe ind i udseende og teknologier i denne hjemmeside eller de underliggende software koder;
? på enhver måde forsøge at pålægge en overdreven eller uforholdsmæssig stor belastning på denne hjemmeside eller tilhørende infrastruktur;
? skaffe sig eller forsøge at skaffe sig uautoriseret adgang – uanset måde – til vores netværk.

Uden at forringe nogen af vores øvrige rettigheder (hverken ved og / eller på anden måde) forbeholder vi os ret til at:

? annullere dine reservationer, uden at henvende os til dig og / eller
? nægte dig adgang til denne hjemmeside

hvor vi er overbeviste om (efter vores bedste skøn), at du krænker et eller flere af disse vilkår og betingelser.

Ændringer til denne hjemmeside


Vi kan foretage forbedringer eller ændringer til den information, serviceydelser, produkter eller andet materiale på denne hjemmeside, eller lukke denne hjemmeside til enhver tid uden forudgående underretning. Vi kan også ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid, ogdisse ændringer er gældende umiddelbart efter, at ændringerne til disse vilkår og betingelser er tilgængelige påhjemmesiden.
På samme måde vil din fortsatte adgang til eller brug af denne hjemmeside anses, som din accept af de ændrede vilkår og betingelser.

Links til andre hjemmesider


Denne hjemmeside, kan indeholde links til andre Internetsider. Vi tilslutter os ikke sådanne hjemmesider, og vi er ikke ansvarlige for den information, det materiale, de produkter eller de serviceydelser som indgår i eller gives adgang til via disse hjemmesider. Din adgang til og brug af sådanne hjemmesider er udelukkende for din egen risiko.

Begrænsning af ansvar


På intet tidspunkt er vi ansvarlige for, enhver form for direkte, indirekte, speciel, strafbar, tjener som en advarsel, eller efterfølgende tab eller skadeserstatning af hvilken som helst slags,der skyldes adgang til eller brug af denne hjemmeside eller information herfra, inklusive tab af profit eller lignende, uanset om det er parternes hensigt, om det er baseret på aftalebrud, tort (inklusive uagtsomhed), produktansvar eller på anden måde, selv hvis der er informeret om muligheden for sådanne skader.

Intet i disse vilkår og betingelser skal ekskludere eller begrænse vores ansvar, i tilfælde af død eller personskade, forårsaget af uagtsomhed eller svigagtig fordrejning.

Fralæggelse af garantistillelse


Til det maksimale lovmæssigt tilladte omfang, fralægger vi os alle omfattede garantistillelser med hensyn til information, serviceydelser og materiale indeholdt i denne hjemmeside. Al sådan information, serviceydelser og materiale er sat til rådighed, som det er og uden garantistillelse af nogen art.

Skadesløsholdelse


Du accepterer, at holde os skadesløse, forsvare og holde os skadesløs for ethvert ansvar, tab eller krav eller udgift (inklusive medfølgende retslige gebyrer) i relation til dit brud på disse vilkår og betingelser.

Diverse


Disse vilkår og betingelser, indeholder alle aspekter af din aftale med os, i relation til dit brug af denne hjemmeside. Ingen anden skriftlig eller mundtlig erklæring (inklusive erklæringer i brochurer eller marketingmateriale udgivet af os), vil blive inkorporeret.

Dit brug af denne hjemmeside, alt downloadet materiale fra denne og virkningen af disse vilkår og betingelser, vil blive håndhævet og fortolket i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark, og du accepterer, at enhver tvist skal indbringes for domstolen i Danmark.