Group 23505

Hurtig levering

Group 23507

Kvalitetsprodukter og specialistrådgivning

Group 23507

Højt serviceniveau

Group 23506

Skriv til os på ics@ics.as

mail
Skriv til os
phone
Ring os op
Forside / Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for ICS A/S. Medmindre der foreligger en anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.

Besøg webshoppen her

1. Virksomhedsoplysninger
ICS A/S, Holkebjergvej 79, DK-5250 Odense SV, CVR-nr. 78805412
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende ved køb af varer både i ICS’ webshop og ved direkte salg.

2. Kun salg til erhvervskunder
Vi sælger kun til erhvervskunder. Intet salg til privatpersoner.

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder både ved direkte køb hos ICS samt ved brugen af webshoppen på vores hjemmeside. Webshoppen og disse vilkår er udelukkende anvendelig for erhvervskunder (B2B).

3. Ordrebekræftelse webshop
Ved bestilling i ICS’ webshop fremsendes en kvittering for ordremodtagelse umiddelbart efter bestilling. Ved afsendelse af ordren fremsendes ordrebekræftelse samt faktura. Bestillingen er først bindende, når køber har modtaget ordrebekræftelsen.

4. Mundtlig eller skriftlig anmodning om tilbud
Tilbud fra ICS, der udtrykkeligt er bindende for ICS, bortfalder, hvis overensstemmende accept fra køber ikke er i hænde inden 3 uger fra tilbuddets dato.

Ordren er kun bindende, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse fra ICS.

5. Betingelser og vilkår
Ordren omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede dele og varer. ICS forpligter sig til under de fastsatte betingelser samt eventuelt specielt aftalte vilkår at levere produkter af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning.

Alle tegninger, skitser, tekniske specifikationer m.v. forbliver ICS’ ejendom og må ikke kopieres eller overlades til tredjemand.

De leverede produkter må ej heller fremstilles, efterlignes eller overlades til tredjemand med dette formål for øje.

6. Priser
Alle priser i webshoppen vises både inkl. og ekskl. moms. For specialtilbud, mængderabat eller prismatch kan ICS kontaktes direkte enten via telefon +45 66 17 10 74 eller mail ics@ics.as

Ved valg af betaling via faktura er betalingsfristen 14 dage fra ordrebekræftelse, medmindre andet er aftalt. Ved kortbetaling trækkes beløbet ved afsendelse af ordren.

Ved bestillinger foretaget mundtligt eller skriftligt gælder følgende. Levering og fakturering sker normalt til den på leveringsdagen gældende dagspris.

Hvor der undtagelsesvis måtte være opgivet bindende priser, vil disse være gældende ab fabrik eller lager ekskl. moms og øvrige afgifter. ICS forbeholder sig ret til efterfølgende at ændre sådanne priser, hvis der indtræffer ændringer i materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kursændringer, lønændringer eller andet.

7. Betaling
Der er mulighed for kort- eller fakturabetaling i vores webshop.

Vi accepterer betaling med MasterCard og Visa. Dit kreditkort debiteres først, når vi sender din ordre. Du kan trygt handle på ics.as med vished om, at alle transaktioner beskyttes bedst muligt med SSL-kryptering. Vi godkender dit kreditkort på bestillingstidspunktet. Som en del af godkendelsesprocessen reserverer din bank beløbet på din konto. Denne reservation fjernes efter nogle dage, som angivet af din bank. Du kan få flere oplysninger i din bank.

Bemærk, at fakturabetaling kun er muligt, hvis du allerede er oprettet som kunde hos os. Ønsker du at blive oprettet som fakturakunde, kan du kontakte os på tlf. +45 66 17 10 74 eller via mail ics@ics.as

8. Manglende betaling
Ved misligholdelse af betalingsforpligtelsen sendes 1. rykker 5 – 8 dage efter betalingsfristens udløb. 1. rykker er uden beregning.

Hvis vi ikke modtager vores tilgodehavende indenfor 10 dage fra 1. rykker, pålægges et rykkergebyr på DKK 100, når rykker 2 udsendes. Hvis vi ikke modtager vores tilgodehavende indenfor 10 dage fra rykkerdato 2, ser vi os nødsaget til at indlede en inkassosag, hvorved der vil påløbe betydelige yderligere omkostninger både for vores egne inkassoforanstaltninger samt til advokat og nødvendige retslige skridt, idet vi forbeholder os uden yderligere varsel at indbringe sagen for domstolene.

Hvis indbetalingen har krydset rykkerskrivelsen, kan rykkerskrivelsen ignoreres.

I tilfælde af spørgsmål kan bogholderiet kontaktes direkte på telefon +45 66 17 10 74 eller finance@ics.as

9. Ejendomsforbehold
ICS forbeholder sig ejendomsretten på ordrer, der overstiger DKK 2.000 ekskl. moms indtil beløbet inkl. eventuelle omkostninger er betalt.

10. Annullering og ændring af ordrer
Efter ICS har fremsendt en ordrebekræftelse til køber, har køber ikke ret til at ændre eller annullere ordren.

Vælger køber alligevel at annullere ordren, er køber forpligtet til at erstatte ICS’ mistede fortjeneste.

11. Levering
Leveringstiden forventes at være maks. 6 – 8 hverdage. Hvis varen mod forventning ikke kan leveres, eller ICS oplever forlænget leveringstid, vil køber straks blive kontaktet.

Levering anses at have fundet sted ved varens overgivelse til køber eller overgivelse til fremmed fragtfører medmindre, at andet er anført i ordrebekræftelsen.

Køber skal straks ved udleveringen eller modtagelsen af varerne, og altid inden varerne tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre at de er uden mangler.

Hvis køber i forbindelse med sin undersøgelse af varerne konstaterer, at der er mangler ved varerne, skal køber straks give ICS besked om manglerne. Ved øvrige mangler, herunder skjulte mangler, som først viser sig på et senere tidspunkt, skal køber reklamere straks efter at køber burde have opdaget manglen og senest 2 år efter levering har fundet sted.

Forsikring af købers risiko vedrørende transport tegnes kun af ICS, hvis dette er skriftligt aftalt.

Hvis intet andet er aftalt, finder levering sted snarest muligt. I tilfælde hvor leveringsuge er aftalt, er levering på den sidste dag i den aftalte leveringsuge i ethvert henseende at anse for rettidig levering.

ICS kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde:
A. Ved ændringer i bestillingen, som kræves af køber
B. Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser, som køberen selv udfører eller lader udføre
C. I tilfælde af force majeure jf. nærværende salgs- og leveringsbetingelser
D. I tilfælde af at arbejdet med leverancen må standses eller bliver forsinket ved offentligt pålæg

I de ovennævnte punkter A, B og D forbeholder ICS sig tillige ret til regulering af den aftalte pris i overensstemmelse med de hos ICS i denne anledning opståede omkostninger.

Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal hurtigst muligt underrette den anden part om hvilken begivenhed, der er indtrådt, og hvornår det forventes at den ophører.

Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de nævnte omstændigheder.

Undlader køber trods skriftlig opfordring at afhente produktet, er ICS – også i tilfælde, hvor produktet er fremstillet specielt efter købers anvisning eller specifikation – berettiget til at sælge dette bedst muligt for købers regning og afkræve køber betaling for det manglende beløb.

12. Reklamation
ICS’ mangelansvar gælder i 12 måneder regnet fra det solgtes leveringstidspunkt.

Indenfor denne periode forpligter ICS sig til og har ret til at afhjælpe eventuelle mangler ved det leverede ved reparation eller omlevering efter ICS’ valg.

ICS’ ovenfor anførte afhjælpnings- eller omleveringsforpligtelse omfatter alene arbejdsløn og materialer, der er direkte forbundet med ICS’ forpligtelse. Alle andre omkostninger, der er forbundet med en opstået mangel, herunder transport, ventepenge, diæter, logi samt omkostninger ved blotlæggelse eller tilgængeliggørelse af defekte dele, er således ICS uvedkommende.

ICS’ forpligtelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at køber beviser, at det leverede produkt er mangelfuldt, og herunder dokumenterer, at produktet er opbevaret, installeret, anvendt og vedligeholdt korrekt og i overensstemmelse med de af ICS leverede forskrifter.

ICS’ forpligtelse bortfalder, hvis der i forbindelse med det af ICS leverede, benyttes komponenter, der ikke er fremstillet eller godkendt af ICS.

Herudover påtager ICS sig ikke yderligere ansvar for det leverede produkt, hvorfor køber ikke kan hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvist.

ICS er kun ansvarlig for, at det leverede er tilstrækkeligt til løsning af købers opgaver i kapacitetsmæssig og anden henseende i det omfang, det er ICS, der har foretaget dimensioneringer m.v., og i det omfang køber dokumenterer, at de af køber til grund herfor givne oplysninger vedrørende købers krav er korrekte og fyldestgørende.

ICS påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for rådgivning, dimensionering og anden projektering foretaget af tredjemand.

ICS påtager sig kun ansvar for meddelte oplysninger om dimensionering, materialevalg m.v., herunder også projektering eller bidrag hertil i det omfang, dette er dækket af ICS’ professionelle ansvarsforsikring. Den til enhver tid gældende police kan rekvireres fra ICS’ kontor.

13. Ansvarsbegrænsning
Uanset hvad der foran er anført og uanset eventuel påvist uagtsomhed, er ICS aldrig ansvarlig for driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader af nogen art, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller på andet grundlag.

14. Produktansvar
ICS er ansvarlig for at forholde sig til gældende lovgivning om produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele.

Køber har pligt til at følge de af ICS udsendte informationer om risici ved brug samt anvendelse af produktet.

15. Force majeure
ICS er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, som skyldes force majeure, som f.eks. krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for ICS’ kontrol, og som kan forsinke eller hindre fabrikation og levering af det solgte.

Hvis mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes levering i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdende.

Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Hvis leveringshindringen kan forventes at ville vedvare længere end 8 uger, skal såvel ICS som køber, være berettigede til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse.

16. Lovvalg og værneting
Aftaler om køb af varer på https://www.ics.as/ samt direkte køb hos ICS er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.

Maj 2023

Kurv (0)

Din kurv er tom

Subtotal
0,00 kr.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du være blandt de første til at modtage spændende opdateringer og nyheder? Tilmeld dig vores nyhedsbrev i dag, og gå ikke glip af vigtige informationer!

Kontakt

Vi ser frem til at høre fra dig 👋

Tlf. 66 17 10 74

Alle hverdage mellem 09:00-16:00

Holkebjergvej 79

5250 Odense SV – Se kort

  Tak for din henvendelse

  Vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt. Hvis du har brug for et hurtigt svar, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +45 66 17 10 74

  Rådgivning

  Vi står altid klar til at hjælpe dig med rådgivning om den bedste løsning for din virksomhed.

  Prismatch

  Indhent pris

  Vi står klar til at hjælpe dig med priser på de produkter, som du står og mangler.

  Kontakt os